Don McCrae ARPS | 2014 02 16 - Alma - Minneapolis, USA